Copyright 2008 © Anton A. van Aar, all rights reserved. KvK 17209894
Voorwaarden
Privacy
Contact
Gebuikersvoorwaarden

Hoewel PMgames tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt PMgames expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. PMgames garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

PMgames, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logoís). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiŽren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PMgames of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Berichten die u per e-mail naar PMgames stuurt, kunnen onveilig zijn. PMgames raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan PMgames te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan PMgames te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

PMgames aanvaart geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriŽle of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst (ook als PMgames op de mogelijkheid van deze schade gewezen is) die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (I) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (II) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (III) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan PMgames of aan u wordt gezonden, (IV) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (V) misbruik van deze internetsite, (VI) verlies van gegevens, (VII)  aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.
De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van PMgames

Op deze internetsite en de gebruikervoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze gebruikersvoorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
Indien anderstalige versies van de gebruikersvoorwaarden discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend. PMgames behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze gebruikersvoorwaarden. Het verdient aanbeveling om deze gebruikersvoorwaarden geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
Print deze pagina !
PMgames
  Process Model Games
Your puzzle is our solution!